VYŘÍZENÍ POHŘBU

 

Tam, kde je to možné, vyřídí naše pohřební služba formality za Vás, ale některé záležitosti musí objednatel pohřbu vyřídit osobně. Proto zde poskytujeme několik užitečných rad.

V této části internetových stránek naší pohřební služby se dozvíte praktické rady, které souvisejí s vyřízením pohřbu a dalších záležitostí s tím souvisejících. Dozvíte se zde vše, co je nezbytné vyřídit po úmrtí blízkého člověka. 

POSTUP IHNED PO ÚMRTÍ 

Při úmrtí v nemocnici, léčebně apod. Vás toto zařízení vyrozumí. 

Při úmrtí doma je nezbytné zavolat lékaře.  Lékař zesnulého prohlédne a vystaví "List o prohlídce zemřelého", který si ponecháte u sebe. Poté zavoláte LINKU 602 772 377 naší pohřební služby,  přijíždíme obvykle do 30 až 60 minut. Našim zaměstnancům předáte " List o prohlídce zemřelého" a naše pohřební služba jej odevzdá příslušným institucím. 

Pro objednání pohřbu se dostavte do některé z našich kanceláří.

Doklady pro vyřízení pohřbu

1. Občanský průkaz zesnulého,  občanský průkaz objednatele pohřbu.

■ Rodný nebo oddací list zesnulého

■ U zemřelých dětí do 15 let jeho rodný list a OP obou rodičů

Doklady pro vyřízení pohřbu nemusí mít objednavatel s sebou při objednávce pohřbu. Lze dodat kdykoliv později. 

ŠATY PRO ZESNULÉHO 

Oblečení pro zesnulého od Vás převezmeme  v naší kanceláři při objednání pohřbu.
Pro zesnulého budeme potřebovat oděv, ve kterém bude pohřben. Pokud toto není z jakéhokoli důvodu možné, oblékneme jej do rubáše námi dodaného. 

POHŘEB

Na pohřeb - do čekárny pro pozůstalé se dostavte 30 minut před začátkem obřadu, kde se domluvíte s obřadníkem na průběhu obřadu a výběru písní, popřípadě s řečníkem na formě proslovu. Identifikace zemřelého je možná 30 minut před začátkem obřadu, pokud jsou splněny hygienické podmínky. 

VYDÁNÍ URNY

Urna bude připravena k vyzvednutí do 10 dnů po zpopelnění v krematoriu, které je vyznačeno na dokladu pro vydání urny, který obdržíte při sjednání pohřbu. Uložení urny v krematoriu je dva měsíce od data zpopelnění bezplatné, za každý započatý měsíc je účtován paušální poplatek podle ceníku krematoria. Datum rozptylu, uložení, případně převoz urny domluvíte u nás. 

NÁZVOSLOVÍ 

■ Rozloučení bez obřadu- zesnulý je převezen do krematoria, kde proběhne kremace, popř. uložení do hrobu bez účasti příbuzných či přátel.

■ Rozloučení s obřadem - zesnulý je převezen do krematoria, v určený den a hodinu probíhá rozloučení za účasti blízkých osob.  

■ Církevní smuteční obřad- probíhá v církevních zařízeních dle víry.

■ Pohřeb do země- uložení zesnulého do hrobu nebo hrobky.

■ Vsyp- popel se uloží do vyhloubené jamky (doma nebo na hřbitově) a přikryje se trávou.

OBČANSKÝ PRŮKAZ A ÚMRTNÍ LIST

Občanský průkaz zemřelého jste odevzdali při sjednání pohřbu. Po uskutečnění pohřbu bude předán s listem o prohlídce zemřelého na matriku podle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů matrika vypíše list úmrtí. Pokud byly spolu s OP přiloženy kopie rodného nebo oddacího listu zemřelého, podle nichž si matrika může ověřit správnost údajů v OP, zasílá úmrtní list asi za čtyři týdny po pohřbu na adresu objednavatele pohřbu. 

DŮCHOD

Pozůstalostní řízení provádí Obvodní(okresní) soud v místě bydliště zemřelého prostřednictvím příslušného notáře, který dědice písemně vyzve k řízení o dědictví. 

Žádosti o vdovské důchody vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. Žádost o vdovský, ev. sirotčí důchod po zemřelém, který byl pracující, sepisuje jeho zaměstnavatel. S žádostí o vdovský důchod je nutno předložit úmrtní a oddací list. Pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry.

NÁROK NA VOLNO PŘI POHŘBU

Při vyřizování pohřbu máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

■ Tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
■ Dva dny při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící s těmito ve společné domácnosti

Potvrzení, které předložíte zaměstnavateli, Vám vystavíme u nás.

(Příslušné právní předpisy - přesné znění:

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.)
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na
7. Úmrtí
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK - POHŘEBNÉ

Je vypláceno podle zákona 117/1995 Sb. § 47

Podmínky nároku na pohřebné

jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§ 3) na území České republiky.
b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte,
a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
(1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

(2) Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a).(Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Státní příspěvek (pohřebné), který činí v současné době 5 000 Kč. V případě splnění podmínek se o pohřebné  žádá na kontaktních místech systému státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti je nutné předložit úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu (potřebné formuláře dostanete v místě, kde žádáte o pohřebné). Nárok je nutno uplatnit nejpozději do jednoho roku ode dne pohřbení.

Nárok na pohřebné má objednavatel pohřbu.

KONTAKTUJTE NÁS


POHŘEBNÍ SLUŽBA PETR HRADIL s.r.o.
Hostýnská 1422
Bystřice pod Hostýnem
768 61


OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá: 7:30 - 15:30 hod.
polední přestávka 12:00 - 12:45 hod.